Monday, October 20, 2014
Agriculture Marketing BoardMandi Online

dqy 739 izfof"V;ka :

e.Mh dk uke ftUl dk uke ewY; vkod
vtesj Q-l- VekVj 1500 951
vtesj Q-l- f'keyk fepZ 2600 4
vtesj Q-l- I;kt 1600 600
vtesj Q-l- ewyh 400 41
vtesj Q-l- ikbusiy 3000 4
vtesj Q-l- iRrk xksHkh 1000 99
vtesj Q-l- DyLVj fcUl 750 15
vtesj Q-l- Qwy xksHkh 1200 138
vtesj Q-l- cSaxu 800 10
vtesj Q-l- vkSdjk 1500 14
vtesj Q-l- dqdqEcj 700 46
vtesj Q-l- fcpZ 1300 951
vtesj Q-l- ikSe xzsusV 7000 41
vtesj Q-l- fjt xkSMZ 1200 1
vtesj Q-l- rjcwt 1400 80
vtesj Q-l- vnjd 2500 34
vtesj Q-l- vkyw 1900 486
vtesj Q-l- fVUMk 1200 16
vtesj Q-l- vnjd 4500 51
vtesj Q-l- lso 6000 539
vtesj Q-l- iEifdu 600 20
vtesj Q-l- uhEcw 3200 30
vtesj vukt eDdk yky 1410 5
vtesj vukt xsgwaq esDlhdu 1530 354
vtesj vukt phuh Fkksd 3450 590
vtesj vukt cktjk eksVk 1135 82
O;koj puk 2425 45
O;koj Xokj 4750 148
O;koj dikl vesfjdu 4175 726
O;koj xsgwaq esDlhdu 1425 35
O;koj ewax yksdy 6850 79
O;koj cktjk eksVk 1250 70
HkhyokM+k mMn yksdy 4046 253
HkhyokM+k lks;kchu ihyh 2695 8
HkhyokM+k puk 2465 10
HkhyokM+k xsgwaq esDlhdu 1531 177
HkhyokM+k eDdk yky 1097 48
fot;uxj puk 2461 7
fot;uxj ewax yksdy 5400 210
fot;uxj Xokj 4800 25
fot;uxj xsgwaq esDlhdu 1460 96
fot;uxj dikl vesfjdu 4200 1800
fot;uxj eDdk yky 1130 70
fot;uxj mMn yksdy 4000 500
fot;uxj Tokj lQsn 1300 70
nsoyh lks;kchu ihyh 2775 34
nsoyh xsgwaq esDlhdu 1400 872
nsoyh ljlks ykgk 3050 119
nsoyh mMn yksdy 3900 428
nsoyh tksS 1350 47
nsoyh cktjk eksVk 1050 572
nsoyh ewax yksdy 5700 5
nsoyh puk 2400 40
nsoyh eDdk yky 1200 115
nsoyh Xokj 4750 10
xaxkiqj eDdk yky 1200 60
dsdM+h tksS 1145 59
dsdM+h lkSaQ 5480 9
dsdM+h puk 2561 287
dsdM+h ljlks ykgk 3256 54
dsdM+h Xokj 4875 23
dsdM+h mMn yksdy 4300 3368
dsdM+h dikl vesfjdu 4185 132
dsdM+h Tokj lQsn 1385 227
dsdM+h u /kqyk 8135 30
dsdM+h ewax yksdy 6500 744
dsdM+h thjk 7500 63
dsdM+h eDdk yky 1400 99
dsdM+h cktjk eksVk 1125 1160
dsdM+h xsgwaq esDlhdu 1500 192
enuxat fd'kuxat cktjk eksVk 1180 42
enuxat fd'kuxat thjk 9000 10
enuxat fd'kuxat rkjkehjk 2575 10
enuxat fd'kuxat eDdk yky 1375 23
enuxat fd'kuxat puk 2600 267
enuxat fd'kuxat Xokj 4750 57
enuxat fd'kuxat pkSyk 4750 116
enuxat fd'kuxat fry xTtj 9700 3
enuxat fd'kuxat Tokj lQsn 1650 14
enuxat fd'kuxat phuh Fkksd 3400 840
enuxat fd'kuxat tksS 1300 2
enuxat fd'kuxat ljlks ykgk 3150 5
enuxat fd'kuxat xsgwaq esDlhdu 1525 16
ekyiqjk mMn yksdy 3850 162
ekyiqjk ewax yksdy 6500 1826
ekyiqjk tksS 1290 57
ekyiqjk cktjk eksVk 1070 455
ekyiqjk ljlks ykgk 3310 1507
ekyiqjk xsgwaq esDlhdu 1480 717
ekyiqjk Xokj 4800 36
ekyiqjk Tokj lQsn 1875 32
ekyiqjk puk 2525 1703
ekyiqjk fry xTtj 10600 3
ekyiqjk eDdk yky 1210 26
ekaMyx<+ xsgwaq esDlhdu 1420 80
ekaMyx<+ ljlks ykgk 2950 20
ekaMyx<+ eDdk yky 1210 30
fuokbZ ljlks ykgk 3393 1601
fuokbZ mMn yksdy 3937 35
fuokbZ ewaxQyh lQsn 2650 41
fuokbZ cktjk eksVk 1112 123
fuokbZ puk 2575 11
fuokbZ xsgwaq esDlhdu 1452 171
fuokbZ tksS 1300 9
Vksad xsgwaq esDlhdu 1470 711
Vksad cktjk eksVk 1085 695
Vksad Xokj 4650 34
Vksad mMn yksdy 3835 142
Vksad ljlks ykgk 3359 1245
Vksad tksS 1335 7
Vksad puk 2571 7
mfu;kjk ljlks ykgk 3217 193
mfu;kjk cktjk eksVk 1051 4
mfu;kjk mMn yksdy 3801 369
mfu;kjk xsgwaq esDlhdu 1450 14
vyoj tksS 1350 27
vyoj puk 2600 256
vyoj xsgwa 1482 1500 2053
vyoj fry lQsn 9500 78
vyoj ljlks ykgk 3350 4271
vyoj Xokj 4500 969
vyoj cktjk NksVk 1075 9666
c;kuk fry lQsn 9800 226
c;kuk Xokj 4400 460
c;kuk puk 2626 20
c;kuk cktjk NksVk 1080 4814
c;kuk ljlks ykgk 3300 569
c;kuk xsgwa 1482 1450 1877
Hkjriqj Xokj 4655 290
Hkjriqj cktjk NksVk 1088 2616
Hkjriqj ljlks ykgk 3438 1775
Hkjriqj xsgwa 1482 1524 1331
Mhx ljlks ykgk 3355 242
Mhx Xokj 4580 23
Mhx cktjk NksVk 1052 94
Mhx fry lQsn 9750 23
Mhx xsgwa 1482 1461 98
/kksyiqj ljlks ykgk 3230 17
/kksyiqj cktjk NksVk 1050 1210
/kksyiqj xsgwa 1482 1435 105
dkaek ljlks ykgk 3254 208
dkaek xsgwa 1482 1472 30
dkaek cktjk NksVk 1080 206
dkaek fry lQsn 9289 1
dkaek Xokj 4751 63
[kSjFky fry lQsn 10500 101
[kSjFky puk 2550 13
[kSjFky xsgwa 1482 1420 641
[kSjFky ljlks ykgk 3230 5761
[kSjFky cktjk NksVk 1100 15710
[kSjFky Xokj 4800 713
[ksMyh cktjk NksVk 1150 4614
[ksMyh tksS 1320 2
[ksMyh xsgwa 1482 1450 1817
[ksMyh ljlks ykgk 3360 4461
[ksMyh fry lQsn 9650 82
uncbZ cktjk NksVk 1050 684
uncbZ fry lQsn 10000 8
uncbZ ljlks ykgk 3350 1831
uncbZ Xokj 4700 257
uncbZ xsgwa 1482 1470 809
uxj Xokj 4680 74
uxj fry lQsn 9571 3
uxj cktjk NksVk 1071 12
uxj xsgwa 1482 1465 51
uxj ljlks ykgk 3312 926
jktx<+ xsgwa 1482 1498 928
jktx<+ fry lQsn 9541 46
jktx<+ cktjk NksVk 1082 2016
jktx<+ puk 2750 4
jktx<+ Xokj 4840 321
jktx<+ ljlks ykgk 3400 1292
chdkusj vukt eksB 4691 45
chdkusj vukt Xokj 5106 744
chdkusj vukt xsgwa 1482 1393 40
chdkusj vukt ewaxQyh lQsn 3413 12241
chdkusj vukt puk 2636 170
chdkusj u] Q-l- f'keyk fepZ 3000 15
chdkusj u] Q-l- lso 4500 825
chdkusj u] Q-l- fcpZ 1500 183
chdkusj u] Q-l- iRrk xksHkh 1300 119
chdkusj u] Q-l- rjcwt 800 20
chdkusj u] Q-l- I;kt 1400 1471
chdkusj u] Q-l- vkSdjk 1800 28
chdkusj u] Q-l- dsyk 1800 150
chdkusj u] Q-l- fjt xkSMZ 2000 13
chdkusj u] Q-l- iihrk 1400 100
chdkusj u] Q-l- vnjd 3100 26
chdkusj u] Q-l- cSaxu 500 17
chdkusj u] Q-l- gjh eVj 4000 1
chdkusj u] Q-l- Qsuwxzhu 1500 1
chdkusj u] Q-l- ewyh 800 23
chdkusj u] Q-l- ekSleh 1800 15
chdkusj u] Q-l- eUMhu 1700 64
chdkusj u] Q-l- vnjd 3000 37
chdkusj u] Q-l- dqdqEcj 1300 6
chdkusj u] Q-l- Qwy xksHkh 1000 105
chdkusj u] Q-l- VekVj 1600 578
chdkusj u] Q-l- fcVj xkSMZ 800 33
chdkusj u] Q-l- DyLVj fcUl 2000 1
chdkusj u] Q-l- dqdqEcj ,y- 1800 10
chdkusj u] Q-l- fVUMk 1000 3
pq: pkSyk 3100 25
Mqaxjx<+ ewaxQyh lQsn 3325 515
Mqaxjx<+ cktjk eksVk 1250 7
Mqaxjx<+ Xokj 5200 84
Mqaxjx<+ eksB 4860 45
[kktqokyk ljlks ykgk 3068 195
[kktqokyk xsgwa 1482 1410 8
[kktqokyk ewax yksdy 6397 27
[kktqokyk puk 2560 20
yqudj.klj eksB 4465 571
yqudj.klj xsgwa 1482 1405 60
yqudj.klj Xokj 5100 115
yqudj.klj ewaxQyh lQsn 3475 1277
uks[kk eksB 4175 3079
uks[kk Xokj 4970 1548
uks[kk puk 2615 121
uks[kk esFkh 5425 115
lknqy'kgj eksB 5010 105
lknqy'kgj puk 2650 10
lknqy'kgj pkSyk 3040 120
lknqy'kgj cktjk eksVk 1115 66
ljnkj'kgj eksB 4770 422
ljnkj'kgj Xokj 5700 182
ljnkj'kgj ewaxQyh lQsn 2800 60
lqtkux<+ eksB 4738 81
lqtkux<+ ewax yksdy 6450 2
lqtkux<+ cktjk eksVk 1200 33
lqtkux<+ Xokj 4950 1
lqtkux<+ xsgwa 1482 1428 53
lqtkux<+ ewaxQyh lQsn 3180 130
Hkknjk dikl vesfjdu 4211 3
Hkknjk Xokj 5070 96
Hkknjk dikl ns'kh 5301 3
Hkknjk ewax yksdy 6300 1
xksywokyk ewax yksdy 6291 113
xksywokyk dikl ns'kh 4300 14
xksywokyk Xokj 5050 1353
xksywokyk ljlks ykgk 3175 15
xksywokyk dikl vesfjdu 4155 413
xksywokyk xsgwa 1482 1400 54
guqekux<+ eksB 4600 6
guqekux<+ /kku cklerh 2600 4759
guqekux<+ /kku yksdy 1531 415
guqekux<+ ewax yksdy 6401 99
guqekux<+ xsgwa 1482 1425 3
guqekux<+ dikl vesfjdu 4089 4374
guqekux<+ dikl ns'kh 5290 60
guqekux<+ Xokj 5111 3462
uksgj xsgwa 1482 1440 8
uksgj eksB 4896 257
uksgj ewax yksdy 6382 28
uksgj puk 2710 32
uksgj ewaxQyh lQsn 3786 400
ihyhcaxk /kku cklerh 2461 2315
ihyhcaxk dikl ns'kh 5200 82
ihyhcaxk xsgwa 1482 1425 37
ihyhcaxk tksS 1200 7
ihyhcaxk dikl vesfjdu 4026 2055
ihyhcaxk Xokj 5081 4990
ihyhcaxk ewax yksdy 7411 4
jkorlj dikl ns'kh 5550 29
jkorlj eksB 4700 5
jkorlj dikl vesfjdu 4100 1036
jkorlj Xokj 5100 2740
jkorlj tksS 1470 304
lknqy'kgj Xokj 4950 1244
lknqy'kgj dikl vesfjdu 4020 300
lknqy'kgj ewax yksdy 6375 1321
lknqy'kgj dikl ns'kh 5015 39
lknqy'kgj xsgwa 1482 1465 285
lknqy'kgj ljlks ykgk 3250 48
lkaxfj;k xsgwa 1482 1445 260
lkaxfj;k Xokj 4950 1960
lkaxfj;k ewax yksdy 6300 124
lkaxfj;k dikl vesfjdu 4040 977
lkaxfj;k ljlks ykgk 3255 107
lwjrx<+ ewax yksdy 5930 3
lwjrx<+ Xokj 4990 1708
lwjrx<+ eksB 4951 4
lwjrx<+ xsgwa 1482 1483 65
ckanhdqbZ rkjkehjk 2425 3
ckanhdqbZ ljlks ykgk 3090 683
ckanhdqbZ xsgwaq esDlhdu 1490 1087
ckanhdqbZ cktjk eksVk 1120 4162
ckanhdqbZ fry xTtj 8950 169
ckanhdqbZ Xokj 4592 52
ckanhdqbZ puk 2608 232
ckanhdqbZ Tokj yksdy 1811 4
pkdlw Xokj 4875 72
pkdlw xsgwaq esDlhdu 1484 255
pkdlw tksS 1255 11
pkdlw cktjk eksVk 1135 1786
pkdlw fry xTtj 9850 16
pkdlw puk 2581 49
pkdlw rkjkehjk 2400 4
pkdlw ewaxQyh lQsn 2980 145
pkdlw ljlks ykgk 3200 296
nkSlk eDdk yky 1200 1
nkSlk cktjk eksVk 1093 12357
nkSlk ewaxQyh lQsn 3190 647
nkSlk Tokj yksdy 1200 1
nkSlk fry xTtj 10190 102
nkSlk ljlks ykgk 3270 700
nkSlk tksS 1215 26
nkSlk Xokj 4566 152
nkSlk rkjkehjk 2711 14
nkSlk xsgwaq esDlhdu 1467 234
nkSlk puk 2600 390
t;iqj Q-l- vnjd 3100 195
t;iqj Q-l- uhEcw 3500 145
t;iqj Q-l- ve:n 1500 14
t;iqj Q-l- vnjd 3900 210
t;iqj Q-l- liksVk 2500 550
t;iqj Q-l- Qsuwxzhu 2000 45
t;iqj Q-l- ikbusiy 2900 215
t;iqj Q-l- Qwy xksHkh 1000 227
t;iqj Q-l- ikSe xzsusV 7000 314
t;iqj Q-l- iEifdu 400 270
t;iqj Q-l- I;kt 1500 2285
t;iqj Q-l- DyLVj fcUl 1500 98
t;iqj Q-l- VekVj 1400 2530
t;iqj Q-l- vkyw 1900 4824
t;iqj Q-l- fcVj xkSMZ 350 275
t;iqj Q-l- iihrk 1100 475
t;iqj Q-l- ikyd 400 140
t;iqj Q-l- dqdqEcj 1100 245
t;iqj Q-l- fjt xkSMZ 1700 147
t;iqj Q-l- f'keyk fepZ 3900 45
t;iqj Q-l- ekSleh 1800 495
t;iqj Q-l- lso 5500 485
t;iqj Q-l- iRrk xksHkh 1800 160
t;iqj Q-l- feUV 5200 20
t;iqj Q-l- fcpZ 1500 545
t;iqj Q-l- dsyk 1100 915
t;iqj Q-l- ikSnhuk 3000 95
t;iqj Q-l- fVUMk 2000 85
t;iqj Q-l- cSaxu 400 315
t;iqj Q-l- vkSdjk 1600 160
t;iqj Q-l- dqdqEcj ,y- 1100 14
t;iqj Q-l- xktj 2750 15
t;iqj Q-l- larjk 3000 145
t;iqj vukt Tokj yksdy 1800 447
t;iqj vukt Xokj 4850 1384
t;iqj vukt esFkh 5200 0
t;iqj vukt yky fepZ 8000 369
t;iqj vukt ljlks ykgk 3200 311
t;iqj vukt /kfu;k eksVk 10500 0
t;iqj vukt ewaxQyh lQsn 4000 4183
t;iqj vukt xsgwaq esDlhdu 1700 629
t;iqj vukt xqM+ Fkksd 2900 4842
t;iqj vukt vjgj yksdy 3550 0
t;iqj vukt phuh Fkksd 3300 9917
t;iqj vukt eDdk yky 1500 24
t;iqj vukt tksS 1375 43
t;iqj vukt cktjk eksVk 1115 12423
t;iqj vukt rkjkehjk 2600 14
t;iqj vukt fry xTtj 10000 6
t;iqj vukt puk 2600 172
t;iqj vukt thjk 10000 0
fd'kux<+ tksS 1320 14
fd'kux<+ ljlks ykgk 3200 233
fd'kux<+ Xokj 4900 93
fd'kux<+ cktjk eksVk 1080 5554
fd'kux<+ puk 2725 927
dksViqryh Xokj 5000 273
dksViqryh cktjk eksVk 1120 3721
dksViqryh xsgwaq esDlhdu 1450 445
dksViqryh ljlks ykgk 3300 224
ykylksV cktjk eksVk 1125 1621
ykylksV tksS 1335 7
ykylksV fry xTtj 9800 28
ykylksV puk 2585 305
ykylksV Xokj 4750 46
ykylksV xsgwaq esDlhdu 1480 1038
ykylksV ljlks ykgk 3460 415
ykylksV ewaxQyh lQsn 3575 1899
ckyksrjk ewax yksdy 6500 50
ckyksrjk eksB 4550 100
ckyksrjk Xokj 5200 50
ckM+esj cktjk eksVk 1300 235
ckM+esj Xokj 5200 195
tsrkj.k rkjkehjk 2475 208
tsrkj.k thjk 9025 37
tsrkj.k Xokj 4975 105
tsrkj.k ewax yksdy 6675 957
tks/kiqj Q-l- lso 5000 2590
tks/kiqj Q-l- gjh eVj 4500 3
tks/kiqj Q-l- vkSdjk 1800 115
tks/kiqj Q-l- dsyk 1200 630
tks/kiqj Q-l- vnjd 3600 10
tks/kiqj Q-l- cksVy xkSMZ 600 248
tks/kiqj Q-l- ikbusiy 2000 30
tks/kiqj Q-l- cSaxu 900 55
tks/kiqj Q-l- ekSleh 1750 170
tks/kiqj Q-l- fcVj xkSMZ 1500 50
tks/kiqj Q-l- vnjd 3000 165
tks/kiqj Q-l- iRrk xksHkh 2000 234
tks/kiqj Q-l- fcpZ 1600 299
tks/kiqj Q-l- dqdqEcj ,y- 1500 227
tks/kiqj Q-l- xktj 2000 7
tks/kiqj Q-l- Qwy xksHkh 1500 237
tks/kiqj Q-l- f'keyk fepZ 3800 51
tks/kiqj Q-l- dqdqEcj 1500 190
tks/kiqj Q-l- VekVj 2500 375
tks/kiqj Q-l- fjt xkSMZ 1500 150
tks/kiqj Q-l- I;kt 1100 3635
tks/kiqj Q-l- ewyh 1200 15
tks/kiqj Q-l- iihrk 900 255
tks/kiqj Q-l- vkyw 1550 2480
tks/kiqj Q-l- iEifdu 1300 57
tks/kiqj Q-l- fVUMk 600 290
tks/kiqj Q-l- ikSe xzsusV 5000 155
tks/kiqj Q-l- DyLVj fcUl 2000 100
tks/kiqj Q-l- uhEcw 3600 90
tks/kiqj vukt Xokj 5250 2005
tks/kiqj vukt ewaxQyh lQsn 3250 30
tks/kiqj vukt blcxksy 9250 2
tks/kiqj vukt cktjk eksVk 1300 25
tks/kiqj vukt ljlks ykgk 3150 243
tks/kiqj vukt xsgwaq esDlhdu 1650 69
tks/kiqj vukt ewax yksdy 6350 2645
tks/kiqj vukt Tokj yksdy 2000 6
tks/kiqj vukt eksB 4500 258
tks/kiqj vukt fry xTtj 9000 1
tks/kiqj vukt rkjkehjk 2725 16
lkstr jksM+ Xokj 4801 167
lkstr jksM+ ewax yksdy 6315 1953
lkstr jksM+ dikl vesfjdu 4420 280
lkstr jksM+ fry xTtj 10250 68
vUrk lks;kchu ihyh 3150 164
vUrk ljlks ykgk 3026 8
vUrk mMn yksdy 3451 49
vUrk xsgwaq esDlhdu 1438 63
Hkokuh e.M+h /kfu;k eksVk 7390 122
Hkokuh e.M+h lks;kchu ihyh 2790 6400
Hkokuh e.M+h mMn yksdy 4115 2250
Hkokuh e.M+h xsgwaq esDlhdu 1413 150
cwanh eDdk lQsn 982 1000
cwanh /kku cklerh 2514 1100
cwanh Xokj 4600 15
cwanh ljlks ykgk 3144 115
cwanh xsgwaq esDlhdu 1610 5000
cwanh lks;kchu ihyh 2881 2200
cwanh mMn yksdy 3679 900
xaxkiqj flVh xsgwaq esDlhdu 1430 359
xaxkiqj flVh Xokj 4850 68
xaxkiqj flVh ljlks ykgk 3200 240
xaxkiqj flVh fry xTtj 9850 247
xaxkiqj flVh puk 2555 290
xaxkiqj flVh ewaxQyh lQsn 3100 38
xaxkiqj flVh cktjk eksVk 1080 894
bVkok lks;kchu ihyh 2849 52
bVkok xsgwaq esDlhdu 1548 1323
bVkok /kfu;k eksVk 8700 86
bVkok fry xTtj 9500 1
bVkok puk 2383 6
bVkok mMn yksdy 3745 231
bVkok esFkh 4640 3
>kyjkikVu puk 2362 4
>kyjkikVu /kfu;k eksVk 7422 14
>kyjkikVu lks;kchu ihyh 2895 667
>kyjkikVu mMn yksdy 4122 130
>kyjkikVu xsgwaq esDlhdu 1440 45
ds'kksjk;ikVu xsgwaq esDlhdu 1460 971
ds'kksjk;ikVu lks;kchu ihyh 2875 276
ds'kksjk;ikVu mMn yksdy 3875 627
dksVk mMn yksdy 4200 2480
dksVk cktjk eksVk 1190 20
dksVk Xokj 4700 60
dksVk ewax yksdy 6200 1
dksVk puk 2470 445
dksVk /kku cklerh 2550 1060
dksVk tksS 1324 40
dksVk vylh 4300 12
dksVk fry xTtj 9500 14
dksVk esFkh 4700 51
dksVk /kfu;k eksVk 9000 2675
dksVk ljlks ykgk 3100 2005
dksVk eDdk lQsn 1200 30
dksVk xsgwaq esDlhdu 1575 6865
dksVk lks;kchu ihyh 2900 7874
lokbZ ek/kksiqj Xokj 4865 5
lokbZ ek/kksiqj mMn yksdy 3826 102
lokbZ ek/kksiqj puk 2589 11
lokbZ ek/kksiqj ljlks ykgk 3255 360
lokbZ ek/kksiqj xsgwaq esDlhdu 1445 251
lokbZ ek/kksiqj lks;kchu ihyh 2846 8
lokbZ ek/kksiqj fry xTtj 10201 6
lokbZ ek/kksiqj cktjk eksVk 1150 1458
lqesjxat ljlks ykgk 3259 6
lqesjxat lks;kchu ihyh 2909 130
lqesjxat Xokj 4500 3
lqesjxat xsgwaq esDlhdu 1489 7
lqesjxat mMn yksdy 3895 100
lqesjxat cktjk eksVk 1176 21
dksVk Q-l- vkaoyk 950 10
dksVk Q-l- iEifdu 550 25
dksVk Q-l- iRrk xksHkh 900 490
dksVk Q-l- vkSdjk 850 47
dksVk Q-l- fcpZ 1250 370
dksVk Q-l- lso 4500 170
dksVk Q-l- Qwy xksHkh 850 230
dksVk Q-l- dsyk 1900 85
dksVk Q-l- dqdqEcj 950 40
dksVk Q-l- fcVj xkSMZ 900 50
dksVk Q-l- cksVy xkSMZ 300 120
dksVk Q-l- uhEcw 3250 22
dksVk Q-l- larjk 1300 12
dksVk Q-l- vkyw 1800 1665
dksVk Q-l- f'keyk fepZ 3250 12
dksVk Q-l- ikSe xzsusV 5250 90
dksVk Q-l- iihrk 1700 95
dksVk Q-l- fjt xkSMZ 1400 10
dksVk Q-l- VekVj 1300 649
dksVk Q-l- I;kt 1500 700
dksVk Q-l- ve:n 3250 125
dksVk Q-l- 'kdjdUn 950 6
dksVk Q-l- liksVk 2000 2
dksVk Q-l- cSaxu 400 41
fpM+kok pkSyk 3200 123
fpM+kok cktjk eksVk 1100 676
fpM+kok Xokj 5100 10
fMM+okuk ewax yksdy 6100 15
fMM+okuk eksB 4200 9
Msxkuk Xokj 5050 198
Msxkuk eksB 4800 6
Msxkuk cktjk eksVk 1050 12
Msxkuk puk 2500 10
Msxkuk rkjkehjk 2640 13
Msxkuk pkSyk 4500 3
Msxkuk ewax yksdy 6700 254
Qrgiqj xsgwaq esDlhdu 1450 33
Qrgiqj cktjk eksVk 1125 50
Qrgiqj ewax yksdy 6500 17
Qrgiqj pkSyk 3200 200
Qrgiqj Xokj 5100 21
>qU>uw cktjk eksVk 1100 815
>qU>uw pkSyk 3200 180
dqpkeu flVh ewax yksdy 6700 521
dqpkeu flVh ljlks ykgk 3254 70
dqpkeu flVh cktjk eksVk 1125 379
dqpkeu flVh Xokj 5000 146
dqpkeu flVh pkSyk 3800 415
dqpkeu flVh puk 2645 82
esMrk flVh rkjkehjk 2621 77
esMrk flVh puk 2575 408
esMrk flVh ljlks ykgk 3341 199
esMrk flVh pkSyk 4500 8
esMrk flVh thjk 9700 303
esMrk flVh ewax yksdy 6850 8191
esMrk flVh Xokj 4950 507
esMrk flVh eksB 4600 26
ukxkSj puk 2500 23
ukxkSj rkjkehjk 2670 286
ukxkSj ljlks ykgk 3200 223
ukxkSj thjk 9700 697
ukxkSj eksB 5000 368
ukxkSj ewax yksdy 6800 3642
ukxkSj Xokj 5100 759
uoyx<+ puk 2650 15
uoyx<+ Xokj 5100 57
uoyx<+ ewax yksdy 6000 6
uoyx<+ xsgwaq esDlhdu 1450 110
uoyx<+ ljlks ykgk 3300 51
uoyx<+ cktjk eksVk 1100 1604
uoyx<+ pkSyk 3300 362
uoyx<+ ewaxQyh lQsn 3100 226
uhe dk Fkkuk cktjk eksVk 1092 1687
uhe dk Fkkuk Xokj 4965 7
uhe dk Fkkuk ewaxQyh lQsn 3585 6
lhdj pkSyk 3650 337
lhdj puk 2660 21
lhdj cktjk eksVk 1145 147
lhdj xsgwaq esDlhdu 1575 568
lhdj I;kt 800 204
Jh ek/kksiqj cktjk eksVk 1095 2958
Jh ek/kksiqj pkSyk 3400 70
Jh ek/kksiqj rkjkehjk 2700 1
Jh ek/kksiqj Xokj 5000 228
Jh ek/kksiqj puk 2600 13
Jh ek/kksiqj ljlks ykgk 3250 139
Jh ek/kksiqj ewaxQyh lQsn 4325 6236
vuwix<+ ewax yksdy 6350 253
vuwix<+ dikl vesfjdu 4000 448
vuwix<+ xsgwa 1482 1450 790
vuwix<+ ljlks ykgk 3138 542
vuwix<+ Xokj 5050 5655
vuwix<+ puk 2500 7
xtflagiqj dikl vesfjdu 4030 37
xtflagiqj ewax yksdy 5901 20
xtflagiqj ljlks ykgk 3252 297
xtflagiqj Xokj 4840 8549
?kM+lkuk xsgwa 1482 1422 196
?kM+lkuk Xokj 5050 3300
?kM+lkuk puk 2570 7
?kM+lkuk ewax yksdy 6250 596
?kM+lkuk ljlks ykgk 3210 230
?kM+lkuk dikl vesfjdu 3967 187
tSrlj ewax yksdy 6200 2
tSrlj ljlks ykgk 3100 63
tSrlj dikl ns'kh 4750 3
tSrlj Xokj 5051 2013
tSrlj xsgwa 1482 1465 57
tSrlj dikl vesfjdu 3928 95
dsljhflasgiqj ljlks ykgk 3120 10
dsljhflasgiqj tksS 1125 5
dsljhflasgiqj ewax yksdy 6025 151
dsljhflasgiqj Xokj 5096 3439
dsljhflasgiqj rkjkehjk 2599 5
ineiqj puk 2600 70
ineiqj xsgwa 1482 1400 13
ineiqj dikl vesfjdu 4000 32
ineiqj ewax yksdy 6005 52
ineiqj ljlks ykgk 3279 210
ineiqj Xokj 4900 14530
jk;flag uxj dikl vesfjdu 4076 10
jk;flag uxj ljlks ykgk 3231 100
jk;flag uxj ewax yksdy 6500 60
jk;flag uxj puk 2500 10
jk;flag uxj xsgwa 1482 1500 90
jk;flag uxj Xokj 5090 3150
jsokyk Xokj 5015 1361
jsokyk dikl vesfjdu 3725 11
jsokyk xsgwa 1482 1380 288
jsokyk dikl ns'kh 4625 2
jsokyk ewax yksdy 6251 217
jsokyk puk 2582 18
jsokyk ljlks ykgk 3161 137
fj/keylj dikl vesfjdu 4071 40
fj/keylj Xokj 5093 700
Jh xaxkuxj Q-l- vnjd 4000 20
Jh xaxkuxj Q-l- VekVj 2200 120
Jh xaxkuxj Q-l- ve:n 2000 10
Jh xaxkuxj Q-l- lso 3000 150
Jh xaxkuxj Q-l- cSaxu 1200 40
Jh xaxkuxj Q-l- fVUMk 700 80
Jh xaxkuxj Q-l- vnjd 3600 50
Jh xaxkuxj Q-l- fcVj xkSMZ 1800 15
Jh xaxkuxj Q-l- gjh eVj 7200 30
Jh xaxkuxj Q-l- dsyk 2200 300
Jh xaxkuxj Q-l- uhEcw 4000 30
Jh xaxkuxj Q-l- vkSdjk 2200 25
Jh xaxkuxj Q-l- Qwy xksHkh 1300 20
Jh xaxkuxj Q-l- iRrk xksHkh 1200 200
Jh xaxkuxj Q-l- fcpZ 2000 25
Jh xaxkuxj Q-l- ekSleh 1800 70
Jh xaxkuxj Q-l- xktj 600 25
Jh xaxkuxj Q-l- dqdqEcj 1800 40
Jh xaxkuxj Q-l- ewyh 800 60
Jh xaxkuxj Q-l- f'keyk fepZ 4000 30
Jh xaxkuxj Q-l- iihrk 1300 400
Jh xaxkuxj Q-l- vkyw 2000 450
Jh xaxkuxj Q-l- I;kt 1800 300
Jh xaxkuxj Q-l- ikSe xzsusV 8000 60
Jh xaxkuxj Q-l- fjt xkSMZ 1300 20
Jh xaxkuxj vukt dikl vesfjdu 4121 828
Jh xaxkuxj vukt ewax yksdy 6461 333
Jh xaxkuxj vukt dikl ns'kh 5125 54
Jh xaxkuxj vukt puk 2361 3
Jh xaxkuxj vukt Xokj 4851 10273
Jh xaxkuxj vukt ljlks ykgk 3275 512
Jh xaxkuxj vukt xsgwaq esDlhdu 1490 770
Jh dj.kiqj Xokj 5200 4200
Jh dj.kiqj dikl vesfjdu 3990 100
Jh dj.kiqj ewax yksdy 6405 130
Jh dj.kiqj ljlks ykgk 3295 380
Jh fot; uxj ljlks ykgk 3156 225
Jh fot; uxj dikl vesfjdu 3951 340
Jh fot; uxj dikl ns'kh 4982 23
Jh fot; uxj ewax yksdy 5800 84
Jh fot; uxj Xokj 5022 4566
Jh fot; uxj xsgwa 1482 1443 264
fpRrkSM+x<+ tksS 1430 0
fpRrkSM+x<+ xsgwaq esDlhdu 1550 115
fpRrkSM+x<+ lks;kchu ihyh 3050 0
fpRrkSM+x<+ ljlks ykgk 3150 0
fpRrkSM+x<+ eDdk ihyh 1250 0
Qrguxj ljlks ykgk 3133 40
Qrguxj Xokj 4700 13
Qrguxj eDdk lQsn 1150 6
Qrguxj xsgwaq esDlhdu 1467 670
uhEckgsMk xsgwaq esDlhdu 1713 4400
uhEckgsMk tksS 1409 120
uhEckgsMk ewax yksdy 5681 30
uhEckgsMk puk 2797 36
uhEckgsMk ewaxQyh lQsn 4500 180
uhEckgsMk lks;kchu ihyh 2948 6000
uhEckgsMk mMn yksdy 4400 50
uhEckgsMk eDdk ihyh 1181 250
uhEckgsMk ljlks ykgk 3201 260
uhEckgsMk Xokj 4829 70
izrkix<+ xsgwaq esDlhdu 1505 654
izrkix<+ lks;kchu ihyh 2900 5468
izrkix<+ eDdk ihyh 1225 20
izrkix<+ ljlks ykgk 3100 169
izrkix<+ mMn yksdy 4415 320
izrkix<+ puk 2460 86
izrkix<+ vtokbZu 8325 6
izrkix<+ elwj 5320 15
izrkix<+ ewax yksdy 5610 12
mn;iqj puk 2525 84
mn;iqj Tokj lQsn 1435 25
mn;iqj xsgwaq esDlhdu 1450 620
mn;iqj phuh Fkksd 3160 2520
mn;iqj xqM+ Fkksd 2750 1250
mn;iqj tksS 1370 2
mn;iqj Xokj 5100 356
mn;iqj eDdk lQsn 1410 268
mn;iqj rkjkehjk 2655 19
mn;iqj eDdk ihyh 1380 0
mn;iqj yky fepZ 6355 30
mn;iqj ljlks ykgk 3040 20
mn;iqj xsgwa QkehZ 1750 0
mn;iqj Q-l- ekSleh 1450 70
mn;iqj Q-l- lso 3750 149
mn;iqj Q-l- VekVj 1000 283
mn;iqj Q-l- rjcwt 1150 24
mn;iqj Q-l- vkyw 1700 544
mn;iqj Q-l- vnjd 3000 85
mn;iqj Q-l- dsyk 900 225
mn;iqj Q-l- Qwy xksHkh 1150 29
mn;iqj Q-l- fcVj xkSMZ 1500 7
mn;iqj Q-l- ikSe xzsusV 5000 15
mn;iqj Q-l- dqdqEcj ,y- 1250 48
mn;iqj Q-l- fcpZ 1500 118
mn;iqj Q-l- DyLVj fcUl 1700 12
mn;iqj Q-l- larjk 1750 25
mn;iqj Q-l- cksVy xkSMZ 700 37
mn;iqj Q-l- ikbusiy 2200 122
mn;iqj Q-l- iRrk xksHkh 1750 34
mn;iqj Q-l- uhEcw 3250 23
mn;iqj Q-l- cSaxu 1000 32
mn;iqj Q-l- vkSdjk 2000 30
mn;iqj Q-l- [kjcwtk 1200 9
mn;iqj Q-l- I;kt 1250 178
mn;iqj Q-l- vnjd 2600 13
mn;iqj Q-l- fjt xkSMZ 1600 7

Back